Hotline: (+45) 31 10 77 44
Måndag till fredag
CET 0830 - 1600
Försäljnings- och leveransvillkor

Vid köp av produkter från ANIDEKO gäller följande villkor och bestämmelser.


Översikt:

1. Tillämplighet
2. Utformning av kontrakt
3. Varu-, emballage- och produktinformation
4. Priser och leveranser
5. Försenad leverans
6. Betalningsvillkor
7. Äganderätt och äganderättsförbehåll
8. Defekter och anmälan om bristande överensstämmelse
9. Produktansvar
10. Force Majeure
11. Retur av leveranser
12. Allmän ansvarsbegränsning
13. Tillämplig lag och jurisdiktionsort


1.  Tillämplighet
1.1. Om inget annat avtalats skriftligen ska dessa försäljnings- och leveransvillkor gälla mellan ANIDEKO (säljare) och varje bestämd köpare med hänsyn till alla offerter, beställningar och leveranser.
1.2. Vid alla avvikelser från dessa bestämmelser, inklusive köparens köpevillkor, krävs säljarens skriftliga godkännande.
1.3. Säljaren har rätt att ändra dessa försäljnings- och leveransvillkor från tid till annan.
   
2.  Utformning av kontrakt
2.1. En offert ska gälla i 30 dagar från datumet för utfärdandet om inget annat överenskommits. Specialerbjudanden gäller endast så långt lagret räcker.
2.2. Emellertid kan en offert ändras eller dras tillbaka innan den har godkänts av köparen om säljarens förutsättningar förändras markant.
2.3. Om köparen gör tillägg eller ändringar i den överenskomna beställningen har ANIDEKO rätt att avvisa dem eller upphäva beställningen. Om tilläggen eller ändringarna godkänns har ANIDEKO rätt att göra följdriktiga ändringar i priser och leveranstider.
   
3.  Varu-, emballage- och produktinformation
3.1. Varorna ska beskrivas mer detaljerat i säljarens offert eller orderbekräftelse.
3.2. Säljaren ska leverera varorna i lämpligt emballage om emballage fordras.
3.3. Information som finns med i produktinformation och prislistor är bindande förutsatt att orderbekräftelsen uttryckligen hänvisar till nämnda information och prislistor, se dock punkt 4.2.
3.4. Emellertid ska säljaren efter bästa förmåga råda köparen vad beträffar köparens val av produkter och deras funktioner. Dock ska parterna uttryckligen komma överens om tillhandahållande av sådana tekniska råd och sådan assistans avgiftsfritt, och säljaren ska inte ta på sig någon förpliktelse eller något ansvar för sådana råd och sådan assistans eller för uppnådda resultat, såvida inte parterna har träffat ett specifikt separat avtal med denna innebörd.
   
4.  Priser och leveranser
4.1. ANIDEKOS priser kan erhållas på begäran på www.anideko.com, via telefon eller e-post.
4.2. Om inget annat anges är alla priser i valutan 'DKK' och är exklusive moms. Vid försäljning från lager ska priserna i säljarens prislistor exklusive moms, gällande från tid till annan, gälla.
4.3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset om, innan leverans, nya kostnader tillkommer eller om säljarens kostnader ökar, exempelvis till följd av ändrade tullavgifter, skatter, avgifter, valutakurser, priser på råmaterial eller till följd av leverantörens dokumenterade prishöjningar.
4.4. ANIDEKO kan inte hållas ansvarig för tryckfel i priser och växelkurser.
4.5. Leverans ska ske till köparens adress om inget annat anges i orderbekräftelsen. De levererade varorna ska specificeras i en bifogad följesedel eller liknande dokument.
4.6. Säljaren förbehåller sig rätten att ta ut en leveransavgift vid leveransen om inget annat har överenskommits.
4.7. Om möjligt skickar ANIDEKO varorna samma dag som beställningen mottas om beställningen görs under normal arbetstid. I vissa fall skickas varorna först när betalningen har mottagits. I sådana fall kommer köparen att informeras om detta.
4.8. Såvida inte ANIDEKO har mottagit några speciella instruktioner beträffande transporten och gått med dessa villkor, har ANIDEKO rätt att välja transportsätt.
4.9. Leveranstider som angivits av ANIDEKO är alltid preliminära.
4.10. För leveranser utanför Danmark ansvarar köparen för tullklarering och måste betala eventuella skatter, avgifter och arvoden enligt de bestämmelser som gäller i mottagarlandet.
4.11. Säljaren har rätt att utföra delleveranser och fakturering a conto.
4.12. Leverans anses ske när varorna lämnar säljaren och överlämnas direkt till köparen eller till eventuella frakt-, post- eller transportföretag för vidare leverans till köparen.
   
5.  Försenad leverans
5.1. Om den avtalade leveranstiden blir försenad med upp till fem dagar anses leveransen komma i tid och köparen är inte berättigad till kompensation för kontraktsbrott.
5.2. Om leverans inte har ägt rum mer än fem dagar efter den avtalade leveranstiden har köparen rätt att begära leverans av de köpta varorna eller att upphäva köpet då sådan försening ska anses vara påtaglig, se dock punkt 5.3.
5.3. Om en leveransförsening orsakas av en omständighet som utgör giltigt skäl för befrielse från ansvar under punkt 10.1 här nedan eller beror på köparens handlande eller försummelse, ska leveranstiden förlängas till en tidpunkt som anses vara rimlig under omständigheterna. Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till förseningen inträffar efter att det leveransdatum som ursprungligen avtalats av parterna har löpt ut.
5.4. Om ett köp upphävs i enlighet med punkt 5.2 har köparen rätt att begära återbetalning av inköpspriset från säljaren om detta redan har betalats, upp till men inte överstigande det fakturerade beloppet för den del av leveransen som var försenad.
5.5. Köparen är inte berättigad till annan kompensation från säljaren på grund av försening än de här ovan nämnda.
   
6.  Betalningsvillkor
6.1. Säljaren ska erhålla betalning senast på förfallodatumet som anges på fakturan.
6.2. Om betalning erhålls efter förfallodatumet har säljaren rätt att debitera ränta på förfallet belopp på upp till högsta tillåtna procents ränta i enlighet med allmänna bestämmelser enligt dansk lag. Ränta debiteras köparens konto och ska betalas före eventuella andra skulder.
6.3. Köparen har inte rätt att begränsa säljarens betalningskrav på inköpssumman genom att avräkna det mot andra betalningar eller genom att använda kvarstad, oavsett om köparens krav härrör från pågående ärende eller från andra ärenden mellan parterna.
6.4. I händelse av försenad betalning har säljaren rätt att ställa in uppfyllande av säljarens förpliktelser mot köparen med avseende på leveransen i fråga och eventuella andra ärenden mellan parterna.
6.5. I händelse av försenad betalning har säljaren även rätt att avräkna den försenade betalningen mot eventuell kundbonus som köparen har till godo.
6.6. Dessutom har säljaren rätt att säga upp avtalet vad beträffar leveransen i fråga och kräva skadestånd för eventuell förlust som säljaren ådragit sig om betalning av förfallna belopp inte har skett 30 dagar från förfallodatumet.
   
7.  Äganderätt och äganderättsförbehåll
7.1. Säljaren förbehåller sig äganderätten till sålda varor tills köparen har betalat hela inköpssumman samt eventuella ytterligare kostnader och ränta, eller tills lämplig säkerhet har ställts.
7.2. Ritningar, specifikationer, beskrivningar etc. avsedda att användas i produktion av leveranser eller delar av dem, som överlämnas till köparen före eller efter utformningen av avtalet, förblir säljarens egendom. Användande av ritningar etc. för andra ändamål än utnyttjande och underhåll av levererade varor kräver säljarens tillstånd och sagda ritningar etc. får ej kopieras, återges, överlämnas eller på något annat sätt delges tredje part av köparen. På köparens begäran ska säljaren förse köparen med en kopia på existerande instruktioner kostnadsfritt.
   
8.  Defekter och anmälan om bristande överensstämmelse
8.1. Omgående vid mottagande av varor ska köparen kontrollera leveransen i avsikt att konstatera brister eller andra synliga defekter. Eventuell anmälan om bristande överensstämmelser uppkomna härav ska lämnas inom åtta dagar från leveransen. Om köparen underlåter att lämna sagda anmälan inom den angivna perioden hindras köparen från att hävda sådana defekter vid senare tillfälle.
8.2. Installationsanvisningar och manualer ingår inte om inget annat överenskommits.
8.3. Inom en period på 24 månader från leveransdatumet ska säljaren kompensera varor som är defekta på grund av brister i design, material eller tillverkning. Sagda kompensation ska ske i form av reparation eller ersättningsleverans enligt säljarens val. Säljaren har även rätt att utfärda en kreditnota till köparen som uppgår till det ursprungliga inköpspriset för de levererade varorna för att uppfylla säljarens förpliktelse att kompensera defekter istället för att utföra reparationer eller skicka en ersättningsleverans.
8.4. Anmälan om bristande överensstämmelse rörande defekta varor ska ske skriftligen och utan onödigt dröjsmål efter att defekten har blivit eller skulle ha blivit uppdagad. Om köparen underlåter att göra detta förlorar köparen rätten till kompensation i enlighet med punkt 8.3.
8.5. Säljaren avgör om den defekta produkten ska repareras på den plats där den har installerats eller i säljarens lokaler. Om kompensationen kräver att produkten returneras till säljaren ska defekta delar skickas till säljaren på begäran och kostnadsfritt. I sådant fall ska returnerandet av produkten till följd av kompensationen belasta säljarens konto och ske på säljarens risk.
8.6. Om säljaren underlåter att uppfylla kompensationen inom en rimlig tidsperiod efter köparens anmälan om brist på överensstämmelse i enlighet med punkt 8.4 har köparen rätt att säga upp avtalet vad beträffar den defekta delen av leveransen genom att meddela säljaren härom skriftligen.
8.7. I händelse av uppsägning under punkt 8.5. har köparen rätt att begära återbetalning från säljaren på eventuellt inköpspris om detta redan har betalats, och att begära skadestånd för omedelbart dokumenterad förlust som härrör från defekten upp till men inte överskridande det fakturerade beloppet på den defekta delen av leveransen. Om köparen inte säger upp avtalet är köparen inte berättigad till skadestånd för den defekta leveransen.
8.8. Köparen är inte berättigad till annan kompensation från säljaren på grund av defekter än de här ovan nämnda.
   
9.  Produktansvar
9.1. Säljaren är ansvarig för personskada endast om det är möjligt att bevisa att skadan beror på fel eller försummelser begångna av säljaren eller andra personer för vilkas handlingar säljaren är ansvarig.
9.2. Säljaren är inte ansvarig för skador på fast egendom eller lösöre som inträffar medan varorna är i köparens besittning. Säljaren är inte heller ansvarig för skador på produkter tillverkade av köparen eller för skador på produkter vilka förutnämnda produkter utgör del av. För övrigt är säljaren ansvarig för skador på fast egendom och lösöre enligt de villkor och bestämmelser som tillämpas för personskador.
9.3. I händelse av att säljaren blir ålagd produktansvar av tredje part ska köparen hålla säljaren skadeslös i samma omfattning som säljarens ansvar begränsas i dessa försäljnings- och leveransvillkor.
   
10.  Force Majeure
10.1. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikter och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och uppror, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt defekta eller försenade leveranser från underleverantörer som orsakas av någon av omständigheterna som nämns i denna punkt.
   
11.  Retur av leveranser
11.1. Om köparen ångrar sitt köp från säljaren inom 14 dagar från mottagandet av varorna ska säljaren vara villig att återta leveransen.
11.2. Returer ska alltid ske i enlighet med tidigare avtal med säljaren.
11.3. Produkten ska vara i komplett och säljbart skick.
11.4. Produkten ska ligga i oskadd originalförpackning.
11.5. Returer ska vara specificerade och sorterade.
11.6. Inköpet av produkten från säljaren ska vara dokumenterat på bifogad följesedel, faktura eller adresslapp.
11.7. Produkten får inte ha tagits bort från säljarens produktsortiment.
11.8. Köparen är ansvarig att ombesörja avsändande och transport av returer och är inte berättigad till någon ersättning för relaterade kostnader.
11.9. Speciellt anskaffade varor (här nedan refererade till som 'anskaffade varor') kan endast returneras om säljaren accepterar att återta dem.
11.10. I regel ska returer behandlas inom åtta dagar från mottagandet. Säljaren ska skicka en kreditnota inom två veckor från mottagandet av returen om de returnerade varorna uppfyller villkoren för returer. Dock ska en kreditnota för anskaffade varor inte utfärdas förrän säljarens leverantör har krediterat säljaren för köpet.
11.11. Om de returnerade varorna inte uppfyller villkoren för returer, ska returnerande eller bortskaffande av varorna belasta köparens konto.
   
12.  Allmän ansvarsbegränsning
12.1. Under inga omständigheter ska säljaren vara ansvarig, varken i förbindelse med förseningar, defekter, produktansvar, eller på något annat sätt, för eventuell indirekt förlust och eventuell annan därav följande ekonomisk förlust inklusive driftförlust, tidsförlust eller förlust av vinst.
   
13.  Tillämplig lag och jurisdiktionsort
13.1. Tvister i frågor som omfattas av dessa försäljnings- och leveransvillkor ska handläggas i enlighet med allmänna bestämmelser enligt dansk lag med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG).
13.2. Alla tvister där parterna inte kan enas ska avgöras av dansk domstol på säljarens jurisdiktionsort.


Försäljnings- och leveransvillkor uppdaterades senast: 2013-02-27.